Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).
Meno a priezvisko - u žien aj rodné
Ulica, popisné číslo, obec, PSČ
Meno a priezvisko
Číslo a osoba/organizácia ktorá ho vydala
Príjmové a majetkové pomery fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba:
Príjmové a majetkové pomery fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba:
Príjmové a majetkové pomery fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba:
Príjmové a majetkové pomery fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba:
ktorej sa má poskytovať sociálna služba, ak nie je spôsobilá na právne úkony. K žiadosti je nutné doložiť doklad preukazujúci uvedenú skutočnosť
ktorej sa má poskytovať sociálna služba, ak nie je spôsobilá na právne úkony
ktorej sa má poskytovať sociálna služba, ak nie je spôsobilá na právne úkony